Новости

Өөреникчилерге чаңгыс катап алыр күрүне деткимчези

523
folder_openНовости
commentКомментариев нет

Тываның Чазаа чаа социал төлевирлерни кымнар алырын база кайы хире хемчээлди алырын сайгарып көрген.

16913 долу эвес өг-бүлелерде 8-тен 16 харлыг уруг бүрүзүнге 6106,5 рубль акшаны төлеп эгелээр. Школаже белеткээр кылдыр 68911 ажы-төлдүң ада-иелеринге чаңгыс удаа бээр 10 муң рубльди 2021 чылдың август айда төлээр. Оон аңгыда, иштиг херээженнерге бээр ай санының пособиезин өстүрген.

Тыва Республиканың Күш-ажыл болгаш социал политика яамызы 2021 чылда уругларга чаа төлевирлерни, ону төлээриниң негелделерин дыңнаткан. Чааскаан 8-16 харлыг ажы-төл азырап олурар ада-иелер ай санында 6106,5 рубльди алыр. Суд шиитпири-биле алимент ап турар ада-ие база ону ап болур. Өөнүң ишти азы өөнүң ээзи чок апарган, азы ис чок читкен ийикпе, чаш төлдүң төрүттүнген херечилелинде адазын айытпаан таварылгада ол деткимчени алыр. 2021 чылдың июль 1-де төлевирлер эгелээр.

Баш бурунгаар санаашкыннардан алырга, республикада 16913 долу эвес өг-бүлелер бар, ында 29765 ажы-төл кижизиттинип турар. Пособие дээш билдириишкинни социал камгалал органы, МФЦ азы «Күрүне ачы-дузазының» порталын таварыштыр киирер. Бо чылын бирги классче кирер өөреникчи бүрүзүнге 10 муң рубльдиң чаңгыс катап бээр төлевири көрдүнген. Чаа өөредилге чылынга белеткензин дээш, бо чылдың август айда акшаларны шилчидери – төлевирниң кол утказы.

ТР-ниң Өөредилге болгаш эртем яамызының сан-чурагайы-биле алырга, 68911 школачыга чаңгыс катап бээр акшаларны төлээр. Төлевирни Пенсия фондузу харыылаар. Россияның Пенсия фондузунуң Тыва Республикада салбыры ТР-ниң Өөредилге яамызындан, ТР-ниң ХБАБ эргелелинден медээлерни чыып, баш бурунгаар санаашкыннарны кылган.

7 харга чедир ажы-төлү аараан дээш ажыткан эмнелге хуудузун шалыңның 100 хуузу кылдыр төлээр. Күш-ажыл керээзи-биле ажылдап турар, чеди хар чедир уруглуг ада-иелер 100 хуу хемчээлдиг пособиени алыр. Социал камгаладылга фондузунуң акша-хөреңгизинден эмнелге хуудузун төлээр.

Амыдыралдың берге байдалында база эртежик учетта туруп алган иштиг херээженнер бүгү чуртта ортумаа-биле көрдүнген 6350 рубльди ай санында алыр. Бо хүннерде ол акша район хуузу-биле кады санаарга 945,21 рубльга дең. А Тожу, Мөңгүн-Тайга, Тере-Хөл кожууннарда ажылдап турарларга ону 50 хуузу-биле кады санаарга 1012,73 рубль болур. Амыдырап-чурттаарының кудуку хемчээлинден эвээш орулгалыг херээженнер 6 неделя иштиг тургаш-ла (12 неделяга чедир) эмчи учедунга туруп алыр болза, пособиени алыр.

«Күрүне ачы-дузазының» сайтызын таварыштыр онлайн хевирге билдириишкинни хүлээр. Россияның Пенсия фондузу төлевирни кылыр. Пособиениң хемчээли иштиг херээжен кижиниң чурттап турар регионунда амыдырап-чурттаарының кудуку хемчээлиниң чартыы хире болур. Россияда ол ортумаа-биле 6350 рубль. Иштиг дээш эмчи учедунга турган хүнден эгелээш, божуур хүнүнге чедир ай санында ону төлээри планнаттынган. Келир үениң 6 муң хире иелери бо немелде материалдыг деткимчени алыр.

#Социалтөлевирлер #Тываныңкүш_ажылболгашсоциалполитикаяамызы #Тывачазак #Тыва #Тывамедээ #Тывадыл #Тува #Tuva #Tuvanews

Похожие записи

Похожих записей нет

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Заполните поле
Заполните поле
Пожалуйста, введите корректный адрес email.
Вы должны согласиться с условиями для продолжения

Подписка на журнал Башкы

Популярные записи

Последние новости

Комментируемые

Меню