Новости

Ачыр-дачыр тудушкан

998
folder_openНовости
commentКомментариев нет

Ээрбек суурнуң аныяктары Айдыс Сундуй, Сайыр Ооржак, Ангыр Ооржак, Далай Оюн демнежип алгаш, Улуг-Хемниң эриинде шыкка, элээди оолдар аразынга тыва хүрешке мөөрейни эрттиргеннер. Шупту чээрби беш мөгелер аңаа киришкен. Мөөрей ылап-ла хүреш маргылдаазы эвес болгаш, элээди мөгелер содак-шудак чок хүрешкеннер.

Чидиг-чидиг сегиржип алыышкыннарның түңнелинде эң шыырак дөрт мөге Сенгии Ачыты, Мартый-оол Начын, Дондуп Очур, Маады Тимур олар шылгарап үнген. Оларның аразынга салыглары кончуг дүшкүүрлүг болган. Боттарының онагларын ажып эрткеш, Ачыты биле Начын бирги шаңналдыг чер дээш ачыр-дачыр тудушканнар. Шыырак удурланыкчызын октааш, Ачыты шүглүп үнген, Начын үжүүрлешкен. Үшкү болгаш дөрткү шаңналдыг черлерни Очур биле Тимур тус-тузунда ээлээннер.

Тыва хүреш мөөрейинге шылгараан эң шыырак элээди мөгелерге болгаш чараш девээн база чараш арга ажыглаан мөгелерге маргылдааның деткикчилери чигирзиг белектерни тудусканнар.
Кызыл кожуунда Сукпак суурнуң элээди оолдарының аразынга база тыва хүрешке маргылдааны эрттирген. Бо маргылдаага шаңналдар элээн шыырак болган. Шүүлген мөгеге кулунчакты шаңнал кылдыр бергени көрүкчүлерни магадаткан. Үжүүрлешкен элээди мөге хойну шаңналга алган.

Улуг-Хемниң ээрбек севин тус черниң чурттакчылары Ээрбек деп адаар чорааннар. Септиң эриин дургаар суур туттунуп эгелээрге, ооң ады чайгаар-ла Ээрбек апарган. Суурнуң чурттакчылары септиң эриинге янзы-бүрү оюн-тоглааны эрттиреринге ынак.

Похожие записи

Похожих записей нет

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Заполните поле
Заполните поле
Пожалуйста, введите корректный адрес email.
Вы должны согласиться с условиями для продолжения

Подписка на журнал Башкы

Популярные записи

Последние новости

Комментируемые

Меню