Новости

Алды студент Улуг-Хем кожууннуң школаларынга ажылдаар

1,020
folder_openНовости
commentКомментариев нет

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң кадыкшылының байдалының аайы-биле бот-аңгыланыышкында турар башкыларның орнунга түр када ТывКУ-нуң сургуулдарын хаара тударынче кыйгырыын университеттиң ректору Ольга Хомушку дарый хүлээп, аңаа хамаарыштыр айтырыгны ѳѳредилге чериниң аппарат хуралынга кѳдүрген. ТывКУ-нуң деканнары ук айтырыгны деткип, тус-тузунда факультеттеринге башкылар болгаш студентилер-биле ооң дугайында сайгарып чугаалашкан.

ТывКУ-нуң физика-математика факультединиң үстүкү курстарының сургуулдары Улуг-Хем кожууннуң школаларынга ажылдаар.

Студентилерни школаларже хаара тудар ажыл ТР-ниң Ѳѳредилге болгаш эртем яамызының киржилгези-биле чоруп эгелээн. Эрткен хүннерде физика-математика факультединге Улуг-Хем кожууннуң ѳѳредилге килдизиниң эргелекчизи Ольга Сенди баштаан школалар удуртукчулары ужурашкан.

Торгалыг, Хайыракан, Шагаан-Арыг болгаш Иштии-Хем школаларының директорлары факультеттиң коллективинден доозукчу курстарның студентилерин математика, физика, информатика кичээлдерин эрттирер кылдыр чорударын дилээн болгаш студентилерни чурттаар оран-сава, кывар-чаар чүүлдер болгаш материалдыг дуза-биле хандырарынга беленин чугаалааннар. Ужуражылганың түңнелинде ук школаларже 6 студентини чорудар дугайында шиитпир хүлээттинген.

Факультеттиң эң эки ѳѳредилгелиг болгаш школага башкылаар практиказын бедик деңнелге эрттирген студентилери Айбика Маадыр-оол, Алдын-Сай Ондар, Саглан Бавуу, Аюна Салчак, Чаяна Наксыл и Динара Баадыр школа директорларының дилээн күүседиринге шыырак белеткенип, школага кичээлдер эрттирериниң болгаш уругларны күрүне шылгалдаларынга канчаар белеткээриниң дугайында консультацияларже барып эгелээннер. Олар ноябрь 1-ге чедир белеткенгеш, школачыларның күскү дыштанылгазының соонда, башкылал ажылынче шымнып кириптерлер.

Похожие записи

Похожих записей нет

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Заполните поле
Заполните поле
Пожалуйста, введите корректный адрес email.
Вы должны согласиться с условиями для продолжения

Подписка на журнал Башкы

Популярные записи

Последние новости

Комментируемые

Меню