Новости

Автобусту 17 харлыг оол мунуп чораан

1,166
folder_openНовости
commentКомментариев нет

Россия Федерациязының хамаатылары автотранспорт чолаачыларының курстарынга өөренип, чолаачының шылгалдазын 17 харлыында дужаап-даа каан болза, “В” категорияның чолаачызының шынзылгазын холга чүгле 18 харлыында ап болур. Ынчалза-даа 18 хар четпээн назы-харлыг хамаатылар автотранспорт башкарып чорууру сөөлгү үеде көвүдээнин Оруктарга айыыл чок чоруктуң күрүне инспекциязының ажылдакчылары демдеглеп турарын @tmgnews17 дыңнадып тур.

Чамдык ада-иелер 18 хар четпээн ажы-төлүнге машиналар башкарарын чөпшээреп турар. Кызыл хоорай иштинге пассажирлер аргыштырып турар “Газель” марканың автобузун башкарып чораан 17 харлыг оолду күрүнениң автоинспекциязының ажылдакчылары № 6 «А» маршрутка туткан. Автобустуң ээлери ол оолдуң ада-иези, олар кандыг-даа чөпшээрел чокка Кызыл хоорай иштинге пассажирлер аргыштырып турары база илерээн. Автобустуң кондуктору оолдуң авазы болган.

Автобус чолаачылап чораан 17 харлыг оолга хамаарыштыр сайгарылганы күрүнениң автоинспекциязының ажылдакчылары чорударга, ада-иези оглунга автобус башкарарын 15 харлыында-ла чөпшээрээни билдинген. Автомашинаны шынзылга чок мунуп чорааны дээш, бо оол ооң мурнунда күрүнениң автоинспекциязының ажылдакчыларынга 7 катап туттуруп, орукка шимчээшкинниң чурумун хажытканы дээш, 2018 чылдың август айдан бээр 16 катап административтиг харыысалгага онаажып турганы илерээн.

Автобустарга пассажирлер аргыштырары – кижилерниң айыыл чок чоруу, амы-тыны-биле харысаалгалыг ажыл. Автобустар чолаачылары “Д” категорияның шынзылгалыг болур ужурлуг.

17 харлыг оолдуң ада-иези боттарының ада-ие хүлээлгезин күүсетпейн турганы, оглунга машина мунарын чөпшээрээни, кандыг-даа чөпшээрел чокка пассажирлер аргыштырып, кижилерниң кадыкшылынга болгаш амы-тынынга айыылдыг байдалды тургузуп турганы дээш, хоойлу-дүрүм ёзугаар кеземчеге онаажыр.

Автотранспортка болгаш оруктарга кижилерге айыыл чок болзун дээш, республиканың иштики херектер яамызының күрүнениң автоинспекциязының ажылдакчылары рейдилерни доктаамал чорудуп турар. Автотранспорт башкарар эргези чок азы ол эргезин казыттырган 108 хамаатыны 2020 чылдың 10 айларының дургузунда туткан.

Автотранспорт башкарарының чурумун хажыдып чоруур чолаачылар дугайында полицияның 8 (394 22) 5-66-11, 5-66-29 телефоннары дамчыштыр дыңнадып болур.

Похожие записи

Похожих записей нет

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Заполните поле
Заполните поле
Пожалуйста, введите корректный адрес email.
Вы должны согласиться с условиями для продолжения

Подписка на журнал Башкы

Популярные записи

Последние новости

Комментируемые

Меню