Новости

Бүзүрелдии-биле бурунгаар базып чоруур

629
folder_openНовости
commentКомментариев нет

Тываның Национал музейиниң делгелге залында Тываның күрүне университединиң 25 чыл оюнга турскааткан делгелгени ажыткан. Дээди өөредилге албан чери эң чараш санныг юбилейин октябрь айда эртем-практиктиг улуг конференция-биле демдеглээн.

Университеттиң төөгүзүн, амыдыралының «ТывКУ-нуң 25 чылы» делгелгезин Чаа чыл бүдүүзүнде ажытканы ол. Кызылдың педагогика колледжиниң сургуулдары улустуң хөгжүм-аялгаларын күүсетпишаан, зал иштинге амыр-дыштыг чылыг чырык байдалды тургузупкан. Оларның удуртукчузу – ТР-ниң улустуң хөөмейжизи Чодураа Тумат.

ТывКУ-нуң экспозициязы шылгараңгай төөгүлүг, тодаргай медээлерлиг болгаш солун. Делгелгени байырлал езузу-биле ТывКУ-нуң ректору Ольга Хомушку, ТР-ниң Национал музейиниң директору Каадыр-оол Бичелдей ажыткан.

– Бөгүн ТывКУ-нуң төөгүлүг байырлал хүнү. 25 чыл дээрге төөгүге улуг эвес хуусаа болуру чадавас. Ынчалза-даа бистиң университедивиске ол элээн улуг, чугула үе-чада болур. Бистиң хоочуннарывыстың фото-чуруктарын, кайы-бир болуушкуннарны көргүскен чуруктарны-даа көрдүм. Бистиң төөгүвүстүң, бистиң амыдыралывыстың бир кезээ-дир – деп, Ольга Хомушку сеткили өөрүп чугаалааш, чыылганнарга – факультеттерниң деканнарынга, башкыларынга, республиканың эртем ниитилелиниң төлээлеринге байыр чедирген.

Делгелгени көргеш, сагыш-сеткили аажок өөрүп, магааданын филология факультединиң деканы Надежда Сувандии, экономика факультединиң деканы Вячеслав Севек, юридиктиг факультеттиң деканы Олег Дубровский болгаш өскерлер-даа илереткен.

Келген аалчылар экспонаттарны сонуургап көрүп турган. Ылаңгыя, ТывКУ-нуң бир дугаар ректору Орлан Бузур-оолдуң компьютерин. ТывКУ-нуң хоочуннарының, ректорларының портрет чуруктары, университеттиң амыдыралындан – байырлыг болуушкуннар, байырлалдар, лекциялар, археологияның, педагогиканың, хову практикалары, спортчу маргылдаалар, чогаадыкчы кежээлер тырттырган чуруктары-даа бар.

Башкыларның болгаш студентилерниң эртем ажылдары база сонуурганчыг болган. Тываның картазын өңнүг удазыннар-биле ус-шеверлеп даараан тускай ажылды Кызылдың педагогика институдунуң сургуулдары кылган. Көрүкчүлер ону дыка сонуургап, топтап көрген.

Делегейниң, бүгү Россияның мөөрейлеринге, фестивальдарынга киришкеш чаалап алганы хөй санныг шаңнал-макталдарын база делгээн. 2016 чылда Казань хоорайга болуп турган «Россияның студентилериниң чазы» фестивальга республиканың культуразын көргүзери-биле, ТывКУ-нуң сургуулдарының кедип турган костюмнарын делгелгеден көрүп болур. Бо фестивальга олар I чаданың лауреаттары болган.

Тываның минералдыг чиг-эдинден кылган, чылыг тудар пеноасбес материалдар, караңгыда чырыыр блоктар, хүлден кылган тууйбу, хана кылыр тудуг материалдары дээш оон-даа аңгы чүүлдерни тускай стендиден көрүп болур.

ТывКУ бүзүрелдии-биле бурунгаар базып чоруур.

Похожие записи

Похожих записей нет

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Заполните поле
Заполните поле
Пожалуйста, введите корректный адрес email.
Вы должны согласиться с условиями для продолжения

Подписка на журнал Башкы

Популярные записи

Последние новости

Комментируемые

Меню