Новости

Башкыларның август чөвүлел хуралынга чугаалашкан айтырыглар

1,268
folder_openНовости
commentКомментариев нет

Конференцияның ажылынга РФ-тиң Федералдыг Хуралының Федерация Чөвүлелиниң кежигүнү Дина Оюн, ТР-ниң өөредилге сайыды Татьяна Санчаа болгаш эрге-чагырга органнарының, хөй-ниити организацияларының өске-даа төлээлери, янзы-бүрү деңнелдиң эргелеп-башкарылга органнарының удуртукчулары база педагогтар киришкен.

«Эрткен өөредилге чылы бодунуң тускайлаң талаларлыг болган, педагогтар чаа кыйгы-биле – коронавирустуң халдавыры-биле үскүлежип, бо байдалдарда эң кол сорулганы күүседиринге – өөреникчилерниң кижизидилгезин болгаш шынарлыг өөредилгезин хандырар хевирлерни болгаш аргаларны дилеп тыпканнар. Кайы хире оларның демниг, тода ажылдаанын Чаңгыс аай күрүне шылгалдаларының түңнелдеринден көрүп тур бис” – деп педагогтарга өөрүп четтириишкинниң сөстерин Тывадан сенатор Дина Оюн илергейлээн.

Башкыларның август чөвүлел хуралынга РФ-тиң чырыдыышкын сайыды Сергей Кравцовтуң видеокыйгырыында деткимчениң болгаш өөрүп четтириишкинниң сөстери дыңналган. Ол ырактан харылзажыр өөредилге канчап-даа чаңчылчаан форматты солуп шыдавас деп бүзүреткен. Эпидемиологтуг байдал-биле холбашкан шеглел-кызыгаарлаашкын үези доостуру билек, чурттуң бүгү школалары ажылдың биеэги чурумунче эглип келирлер. Ырактан харылзажыр өөредилге чаңчыл болган өөредилгеге немере болуп база өөредилгениң шынарын бедидер, өөредилге хүрээлелиниң арга-шинектерин калбартыр арганы бээр. Бо арга-дуржулганы грипптиң сезоннуг үелеринде бажыңга артар ужурга таварышкан уругларга, бир эвес чаш кижи эмнелгеде узун хуусаалыг эмнээшкинде чыдар болза, ажыглаттынар.

ТР-ниң өөредилге сайыды Татьяна Санчааның чугаазы-биле алырга, чөвүлел хуралдың эң кол темазы “Өөредилге организацияларының кижизидилге ажыл-чорудулгазын чаартыры” база ”РФ-тиң өөредилге организацияларында кижизидилгениң программазы” кижизидилге программаларын нептередип киирери болган деп чугаалаан.

«РФ-те өөредилгениң дугайында Хоойлу” 2020 чылдың сентябрь 1-ден күштүг болуп кирер. Өөредилге чылының эгезинге чедир школалар ажылчын программаларны болгаш кижизидилге ажылының календарь планын бадылаар ужурлуглар. Амгы үеде уругларны патриотизмге, Ада-чурттуң камгалакчыларының чырык адынга, езу-чаңчылдарга болгаш долгандыр турар хүрээлелге хүндүткелге канчап өөредирил деп айтырыгны идепкейлии-биле сайгырып турар.

Ол ышкаш хуралга чаладып келген «Яндекс» компанияның төлээзи Дмитрий Растворов: «2018 чылдан тура Тывада «Яндекс.Учебник» деп бистиң эң кол өөредилге төлевилелдеривистиң бирээзи шиңгээттинип турар. Ол программа болза эге класстар башкыларынга комплекстиг үделге программазы болур. Ийи дугаар төлевилел республикаде салдынып кирген – «Яндекс. Лицей». Ол дээрге 8-9 класстарның өөреникчи бүрүзүнге программалаашкынның кандыг-бир билдингир дылының бирээзинге “Яндекстен” программа-биле өөредилгени эртери-дир. Ийи төлевилелдиң кайызы-даа халас болгаш шак ындыг шөлчүгеш бир-ле дугаар Кызылга ажыттынар».

Байырлыг байдалга он эң дээре педагогту Тываның Баштыңының шаңналы-биле шаңнаан. Ол ышкаш Өөредилге яамызының шаңналдарын база шылгарааннарга тывыскан.

Похожие записи

Похожих записей нет

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Заполните поле
Заполните поле
Пожалуйста, введите корректный адрес email.
Вы должны согласиться с условиями для продолжения

Подписка на журнал Башкы

Популярные записи

Последние новости

Комментируемые

Меню