Новости

Чырык, чылыг, делгем школада

519
folder_openНовости
commentКомментариев нет

Улуг-Хем кожууннуң Хайыракан суурга уругларның уран чүүл школазы 1996-1997 өөредилге чылында ажыттынганы тус черниң чонунуң амыдыралынга кончуг чугула болуушкун болган.

Суурнуң чурттакчыларының ажы-төлү тускай мергежилдиг башкыларның өөредилгези-биле уран чүүлге боттарының салым-чаяанын сайзырадып болур апарган. Баштайгы өөредилге чылында-ла уран чурулга, хореография болгаш хөгжүм салбырларынга 90 хире оолдар, уруглар өөренип кирген.

Школаның материал-техниктиг баазазы шоолуг-ла эвес, кичээлдер эрттирер класстар бичии, ылаңгыя хореография салбырынга делгем класс негеттинип турган. Ол айтырыгларны 2020 чылда школаның капитал септелгезин чорудуп, делгемчидир тутканы-биле шиитпирлээн.

Школаның оран-савазының ниити шөлүн 128 дөрбелчин метрге улгаттырган, соңгаларны болгаш эжиктерни солаан, одалга системазын чаарткан дээш кылып чоруткан септелге ажылдары хөй. Ооң түңнелинде школаның ишти-даа, дашты-даа дыка аянныг апарган. Класстар кичээлдер эрттиреринге тааржыр, эң ылаңгыя хореография клазы. Концерт залы чырык болгаш делгем.

Септелге ажылдарын бүрүнү-биле чорударынга федералдыг бюджеттен 15 сая 100 муң рубльди, школага дериг-херексел садарынга республиканың Культура яамызының бюджединден 199 муң рубльди үндүрген.

Чырык-чаагай, делгем школа 2020-2021 өөредилге чылында 149 оолдар, уруглар хүлээп алган. Олар уран чүүлге боттарының салым-чаяанын көргүзеринге бүгү-ле таарымчалыг байдал школада тургустунган.
Школаның баштайгы директору, баян клазының башкызы Василий Кара-Салович Моңгуш, национал хөгжүм херекселдериниң башкызы Стан Түлүшевич Арапчор, уран чурулга башкызы Петр Николаевич Доржукай, хореография клазының башкызы Чойгана Опуковна Сүге дээш өске-даа башкыларының үделгези-биле оолдар, уруглар уран чүүлдүң хуулгазын далайынче эжиндирип кирипкеннер.

Хайыраканның уругларның уран чүүл школазынга өөредилге болгаш кижизидилге ажылы кезээде бедик деңнелге турган. Ооң өөреникчилери янзы-бүрү уран чүүл көрүлделеринге болгаш мөөрейлерге бедик мергежилдиин көргүзүп, шаңналдыг черлер чаалап ап келгеннер.
Чаартыр туттунган школаның байырлыг ажыдыышкыны ноябрь 9-та болган. Онзагай болуушкун-биле холбаштыр Тываның Культура яамызы школага “Тула” баянны болгаш амгы үениң чурагайлыг CASIO пианинону белекке берген.

Похожие записи

Похожих записей нет

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Заполните поле
Заполните поле
Пожалуйста, введите корректный адрес email.
Вы должны согласиться с условиями для продолжения

Подписка на журнал Башкы

Популярные записи

Последние новости

Комментируемые

Меню