Новости

Эйлиг-Хемниң ажыл-ишчилери

1,136
folder_openНовости
commentКомментариев нет

Суурнуң «Дамырак» бичии уруглар садының улуг кижизидикчи башкызы Чайну Кыргыстың удуртулгазы-биле садиктиң даштыкы ханазын чуруктар-биле каастап чуруурун, бичии уруглар ойнаар шөлдү септеп, чаартырын доозупкан. Уруглар садының септелгези бүрүнү-биле доозулган, уруглар, оолдар чылыг-чырык, каас-чараш оран-савазынга хөглүг ойнап-хөглээр, өөренир болгаш дыштаныр.

Эйлиг-Хем суму Улуг-Хем кожууннуң чедери берге булуңнарының бирээзи. Уйгу чок Улуг-Хемниң оң талазында даглыг-даштыг черниң чону кожууннуң төвү Шагаан-Арыг хоорай болгаш суурлары-биле чайгы үеде чүгле паром таварыштыр аргыжар аргалыг. Ынчангаштың Улуг-Хем кежер паромнуң доктаамал ажылдаары болгаш ооң айыыл чогу паром башкарыкчызындан дыка хамааржыр.

Эйлиг-Хемчилерниң “чуртталганың оруу” деп адай бергени паромда Олег Борбак-оол хөй чылдар дургузунда ажылдап турар. Аныяанда Красноярск хоорайда хем техникумун дооскан. Ынчангаш ажылын дыка ханы билир арга-дуржулгалыг шкипер. Паром дең-дески эжинзин, чайлы бербезин дээш, машина-балгатты таарыштыр тургузар, паромга айыыл чок чоруурунуң негелделерин кижилер сагыырын хайгаараары, паромну билдилиг башкарары белен эвес ажыл. Паром башкарыкчызы бодунуң албан-хүлээлгезин кезээде эки күүседип, озал-ондакты болдурбайн келген.

Чорук-херээн бүдүрүп, паром-биле Улуг-Хемни кешкеннерниң аразында кандыг-даа аажы-чаңныг кижилер бар. Оларның-биле эвилең-ээлдек чугаалажып билири Олег Артис-оолович ажылында база бир кол чүүл. Ажылынга бедик мергежилдии, кижилерге эптиг-чөптүү дээш Эйлиг-Хемниң чону хоочун паромчуну аажок хүндүлээр.

Похожие записи

Похожих записей нет

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Заполните поле
Заполните поле
Пожалуйста, введите корректный адрес email.
Вы должны согласиться с условиями для продолжения

Подписка на журнал Башкы

Популярные записи

Последние новости

Комментируемые

Меню