Новости

Ийи-үш ээлчегге-даа болза..

1,133
folder_openНовости
commentКомментариев нет

 РФ-тиң Президентизи Владимир Путинниң даалгазы ёзугаар 1-4 класстарның өөреникчилерин халас изиг чем-биле хандырар ажылды канчаар чорударын Барыын-Хемчик кожууннуң администрациязының даргазы А.В. Томбулактың эрттирген хуралдарынга каш-даа катап сайгарып чугаалашкан. Школаларның столоваяларының септелгези, ында дериг-херекселдерни чаартканы, поварларның арга-мергежили, санитар-эпидемиологтуг негелделерни сагыыр талазы-биле хемчеглер дээш өске-даа айтырыглар кожууннуң эрге-чагыргазының шыңгыы кичээнгейинге турган.

Барыын-Хемчик кожууннуң школаларында өөреникчилерни чаа өөредилге чылында изиг чем-биле хандырарының байдалын хынаар дээш, тускай комиссияны тургускан. Ооң составынче кожууннуң администрациязының даргазының социал политика талазы-биле оралакчызы А. М. Ооржак, Барыын-Хемчик кожууннуң өөредилге эргелелиниң начальниги В.С. Ондар болгаш өөредилге эргелелиниң харыысалгалыг албан-дужаалдыг ажылдакчылары кирген. Олар кожууннуң школаларын кезип, ында столоваяларның өөреникчилерни изиг чем-биле чемгереринге беленин хынаан.

Барыын-Хемчик кожууннуң ортумак ниити билигниң 10 школаларынче 2437 өөреникчи чаа өөредилге чылында өөренип кирген. Өөредилгениң бирги ээлчээнге –1033, ийиги ээлчегге 689 өөреникчилер өөренир. Изиг чем-биле халас хандырттынар 1-4 класстарның өөреникчилериниң саны ниитизи-биле 995 оолдар, уруглар. Кожууннуң школаларының хөй кезиинде өөреникчилер столоваяга шупту хары угда чемненир аргалыг. Хөнделең, Аяңгаты школаларының столоваяларынга өөреникчилер ийи ээлчегге, Аксы-Барлык школазынга дөрт ээлчегге чемненир. Мындыг чорук школаларның бажың-балгадының совет үеде туттунганы, оларның төлевилелдери болгаш шөлүнүң хемчээли амгы негелделерге дүүшпези-биле тайылбырлаттынар.

Похожие записи

Похожих записей нет

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Заполните поле
Заполните поле
Пожалуйста, введите корректный адрес email.
Вы должны согласиться с условиями для продолжения

Подписка на журнал Башкы

Популярные записи

Последние новости

Комментируемые

Меню