Новости

Күчү-күштүң сүлдези

780
folder_openНовости
commentКомментариев нет

Россия Федерациязының күрүне тугунуң хүнүн бистиң чуртта болгаш Россияның даштыкы чурттарда элчин база төлээ черлеринде, күрүнениң юридиктиг эрге-байдалында девискээрлерге чылдың-на август 22-де демдеглеп эрттирип турар. Күрүне тугунуң хүнүн демдеглеп эрттирери – российжи күрүнениң күчүзүн илереткен чугула политиктиг болуушкун.

Төөгүчүлерниң шинчилээни-биле алырга, российжи хааннарның Романовтар ук-салгалының баштайгы салгалындан үнген Михаил Федорович хаанның эрге-чагыргазының үезинде ак, көк, кызыл өңнерлиг туктарны Персияже эжиндирген садыг корабльдериниң кырынга азып турган. Ынчангы туктарга ак, кызыл, көк өңнерни канчаар чуруурунуң чурум чок болгаш, ол өңнерни солуштур-даа чуруп турган. Россияның күрүне тугунуң ора-сомазы XVII-XVIII чүс чылдарның ортаа үезинде тыптып келген. Петр I хаанның адазы Алексей Михайлович Романовтуң хааннап турган үезинде «Орел» деп баштайгы шериг корабльге орус күрүнениң ак, көк, кызыл өңнерлиг тугун эң-не баштай көдүрген.

Орус күрүнениң тугунуң чүге ак, көк, кызыл өңнерлиг болганынга хамаарыштыр догааштырыг төөгүде бар. «Орел» корабльди туткан голланд инженер Давыд Бутлер дээрзи баштайгы шериг корабльге Голландияның тугубиле өңнеш тукту киискидерин хаанга саналдаан. Орус тук голланд тукка шуут дөмей болбазын дээш, өңнүг дилиндектерни солуй даараан. Орус күрүнениң ак, көк, кызыл үш өңнүг тугун албан езузу-биле доктааткан хаан Петр I деп төөгүчүлер демдеглеп турар. Орус күрүнениң корабльдеринге ак, көк, кызыл үш өңнүг тукту киискидип көдүрериниң дугайында чарлыкты бо хаан 1705 чылдың январь 20-де үндүрген, туктуң кандыг янзылыг болурун саазынга чуруп көргүскен.
Туктуң үстүү талазында ак өң – ачы-буянныг ак сеткилди, ортузунда көк өң – шынчы чорукту, адаа талазында кызыл өң күштү болгаш маадырлыг чорукту илергейлээн.

Похожие записи

Похожих записей нет

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Заполните поле
Заполните поле
Пожалуйста, введите корректный адрес email.
Вы должны согласиться с условиями для продолжения

Подписка на журнал Башкы

Популярные записи

Последние новости

Комментируемые

Меню