Новости

Кижизидилге өг-бүледен эгелээ

714
folder_openНовости
commentКомментариев нет

Назы четпээн оолдар, уругларның аразында кем-херек айтырыглары Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң доктаамал кичээнгейинде турарын Дээди Хуралдың депутады Эрес Хуурак демдеглеп, ажы-төлдүң корум-чурумнуг болуру хамыктың мурнунда ада-иезинден хамааржыр деп санап турар.

Ада-ие амыдырал-чуртталгага кызымак, ажыл-ишчи, боттарының кижизиг аажы-чаңы-биле уруг-дарыынга үлегер-чижек болур болза, оларның ажы-төлү эки кижилер боор. Авазы, ачазы кандыг номнар номчууру, уран чүүлдүң кандыг бир хевиринге азы спортка дээш өске-даа солун чүүлдерге хандыкшылдыы, аңаа ажы-төлүн хаара тудары дээн ышкаш бөдүүн чүүлдерден оларның уруг-дарыының мөзү-шынары хевирлеттинип эгелээр.

Бир эвес ада-ие ажыл-агыйжы эвес, амыдыралдың беленин хараар, арага-дарыга сундулуг болур болза, оларның ажы-төлү ада-иезиниң аайы-биле кошкак мөзү-шынарлыг кылдыр өзүп кээп болурун Эрес Михайлович амыдыралдан көрген.

Корум-чуруму багай уруглар долу эвес өг-бүле, биргээр чугаалаарга, бот ада азы ие азырап өстүрген ажы-төл боор деп бодал-биле депутат чөпшээрешпес. Бот ада-иелер боттарының кызымаа-биле уруг-дарыынга эки үлегер-чижек болуп, оларның ажы-төлү хөй кезиинде эки кижилер кылдыр өзүп кээп чоруур. Бо чүүл уруг-дарыгның эки мөзү-шынарлыы өг-бүлеге кижизидилгеден кончуг хамааржырының херечизи.

Назы четпээн уруглар, оолдарның аразынга кем-херек үүлгедиглерин болдурбазынга оларны спортка, уран чүүлге хаара тудары кончуг улуг рольду ойнап турар дээрзинге депутат Эрес Хуурак чайгылыш чок. Тываның Баштыңының удуртулгазы-биле республикада, эң ылаңгыя көдээде, чайгы спорт шөлдери, кышкы үеде спортчу бөлгүмнерни болгаш маргылдааларны эрттирип болур делгем спорт залдары туттунганы өзүп орар салгалды төлептиг кижилер кылдыр өстүреринге улуг салдарлыг болган деп депутат демдеглеп турар.

– “Эзирлерниң уязы” губернатор төлевилели-биле суурларда туттунган биче хүреш залдары назы четпээн ажы-төл аразынга кем-херек үүлгедиглерин болдурбазынга улуг ужур-дузалыг болур – деп, Дээди Хуралдың депутады чугаалаан

Похожие записи

Похожих записей нет

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Заполните поле
Заполните поле
Пожалуйста, введите корректный адрес email.
Вы должны согласиться с условиями для продолжения

Подписка на журнал Башкы

Популярные записи

Последние новости

Комментируемые

Меню