Новости

Кыштың соогунда челээш

789
folder_openНовости
commentКомментариев нет

Республиканың уран чүүл школаларының театр салбырларының аразында эрттип турар “Челээш” деп мөөрейни частан тура, хамчыктыг аарыгның хайы-биле чылдырып келген. Ынчалза-даа элээди актерлар башкылары-биле бергелерге торулбайн, шиилерни белеткээш, мурнунда ышкаш сцена, көрүкчүлерниң адыш часкаашкыннары чок-даа болза, чогаадыкчы салым-чаяанныг сеткил-соруун мөөңнеп, декабрь айда эрттирген мөөрейге киришкеннер.

“Челээш” мөөрейниң бо чылын темазы – дайын болгаш уруглар. Театр салбырларының башкыларының мурнунга эң-не берге сорулга салдынган — бичии актерларның быжыкпаан сагыш-сеткилинге хора чедирбейн, дайын-чааның ажыг-човалаңын “ажып” эртери. Бирги белеткелдерде-ле уруглар дайын үезиниң чөптүг эвес бергелеринге карактарының чаштарын тудуп шыдавайн турган. Ынчалза-даа башкыларның дуржулгазы болгаш уругларга ынакшылы бергелерни шыдап эрткен. Шиилер шупту чаңгыс аай төлептиг болган: актерларның оюну-даа, сеткил-сагыш хайныышкынын дамчытканы, сцена культуразы дээш оон-даа өске. Чамдыктарының режиссер ажылын, өскезиниң сценарийи бедик деңнелдиг болганын жюри демдеглээн.

Мөөрейге назы-хар чергези-биле ийи категорияга 5 шиини көргүскен. Жюри кежигүннери уран арга күүселдезиниң деңнелиниң бедиин, режиссерларның бодалдарының бир янзылыын, башкыларның сөзүглел-биле ажылын үнелеп көрген. Башкы бүрүзүнүң аяны, өөреникчилеринге хамаарылгазы бир тускай болган.

Мөөрейниң түңнелинде Хову-Аксы уран чүүл школазы “Дайын кажан-даа катаптавас” (башкызы Марита Иргит) база Сарыг-Септиң уран чүүл школазы “Кадык бол школачы” (башкызы Татьяна Лемешонок) деп шиилери дээш бирги чаданың лауреаттары атка төлептиг болганнар.

Похожие записи

Похожих записей нет

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Заполните поле
Заполните поле
Пожалуйста, введите корректный адрес email.
Вы должны согласиться с условиями для продолжения

Подписка на журнал Башкы

Популярные записи

Последние новости

Комментируемые

Меню