Новости

Кызылдың ортумак өөредилге черлеринде Шагаага уткуштур чоруттунуп турар хемчеглер план ёзугаар чоруп турар

582
folder_openНовости
commentКомментариев нет

Россияда Башкының болгаш дагдыныкчының чылынга тураскааткан «Өгбе чагыы – өөредиглиг» деп темалыг ужуражылганы Национал школа хөгжүдер институттуң методист башкызы РФ-ның хүндүлүг, ТР-ниң өөредилгезиниң алдарлыг ажылдакчызы Лидия Хорагаевна Ооржак Кызылдың тудуг техникумунуң сургуулдарынга «Хайыралыг тыва дылым турбаан болза, …» дээн кыйгырыг-биле эрттирген.

Ужуражылга-кичээлди хоочун башкы Тываның улустуң чогаалчызы Екатерина Туктуг-ооловна Танованың «Уруг бүрүзү салым-чаяанныг, чүгле ону үе-шаанда эскерип, деткип, сайзырадыры чугула» деп сөстерни башкылал ажылының кыйгы кылдыр ажыглап чоруурун таныштыргаш, бодунуң салым-чаяанын шын углап, сайзыратпас болза, кандыг салдар чедирип болурун бодунуң ажылдап чораан чылдарында тургулаан чижектерге даянып, солун чугаалап берген.

Кызылдың тудуг техникумунуң 2 бөлүүнүң сургуулдары башкы-биле сайгарылгалыг чугаага киржип, амыдыралдан киирген хензиг чижектер кижиниң эки кижи кылдыр хевирлеттинеринге кандыг ужур-дузалыын сургуулдар башкызы-биле кады түңнеп турган. Башкының «Шоколад», «Хлеб оору» деп темаларлыг кыска чугааларын өөреникчилер кончуг сонуургап дыңнааннар.
Ужуражылганың түңнелинде оолдар болгаш уруглар боттарынга тус-тус күзээшкиннерни кылып, башкы-биле деңге даңгыракты кылганнар. Ук байдал башкының болгаш сургуулдарның аразында хензиг үеде болган ажык чугаа үезинде чоок кижилер болу бергенин, чугааның ажыктыын бадыткаан.

Хоочун башкының кыйгызы-биле уруглар, оолдар сагыш-сеткилдиң аайлажып турарын деткип, идепкейлии-биле холдарын стол кырынга чыый салза-салза, бедик күзелдер сиңирген “оваа” чоорту бедип келген. “Шагаа бүдүүзүнде күзелдеривис бүтсүн!” деп йөрээлди деңге салган соонда, шупту холдарын дээр актай чалбарып көдүргеннер. Деңге көдүрген холдар өг хевирин тургузуп, сактырга, өгнүң ынаалары, дүндүү көстүп турган ышкаш болган.

Ужуражылга ажыктыг болганын техникумнуң башкылары демдеглеп, келген аалчыларга четтиргенин илередип, кады ажылдажылгачаңгыс эвес боорун деп йөрээп аалчыларын үдээн.

Кызылдың ортумак өөредилге черлеринге ужуражылгалар уламчылаар. Бөгүн, февраль 3-те, көдээ-ажыл агый техникумунуң сургуулдары-биле ужуражылга болур.

Похожие записи

Похожих записей нет

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Заполните поле
Заполните поле
Пожалуйста, введите корректный адрес email.
Вы должны согласиться с условиями для продолжения

Подписка на журнал Башкы

Популярные записи

Последние новости

Комментируемые

Меню