Новости

Республиканың школаларында изиг чем хандырылгазы

734
folder_openНовости
commentКомментариев нет

2020 чылдың сентябрь 7-де Чазактың аппарат хуралында республиканың өөредилге сайыды Татьяна Санчаа өөреникчилерге изиг чемни организастаарынга школаларның беленин дыңнаткан: «Республиканың школалары шупту өөренип эгелээн. Бөгүнден эгелеп расписаниелерни база өрээлдерге өөреникчилерни аңгылай олуртурун чаңгыс аайлаан дужаалды катап салыр бис. Агар септелгелер кылдынган, капитал септелгезин дооспаан 3 школа бар. РФ-тиң дыка хөй субъектилери уругларның изиг чем акшаландырышкынын шагда-ла алган. Бөгүн албан күүседир негелделер барын дыңнадыйн. Боттарының сайтыларынга менюну салыры – бир негелде ол. Менюну шупту кожууннарже тараткан бис, федералдыг бюджет акша-хөреңгизиниң шын чарыгдалынга хыналданы аңаа дүүштүр кылыр. Бөгүнде Чөөн-Хемчик кожууннуң он беш школазының ону, Улуг-Хемниң он школазындан чедизи, Бии-Хемниң он школазының үжү, Бай-Тайганың чеди школазының ийизи, Кызыл кожуун – он ийи школаның чүгле үжү, Барыын-Хемчик – он школаның чаңгызы, Кызыл хоорайдан он дөрт школаның чүгле чаңгызы сайтызында менюну салган. Арткан кожууннарның чаңгыс-даа ону күүсетпээн. Чырыдыышкын яамызының негелдезин бөгүн албан күүседирин негедим. Сайтыга меню салыптары берге эвес ажыл. Федералдыг бюджеттен акшалар четвергте кирип келген. Бо неделяда кожууннарже шилчидер бис. Федералдыг бюджеттен акша-хөреңги шилчип келбээн-даа болза, изиг чемненилгени боттары организастаан школаларга четтирдивис. 164 школаның 27-зинде меню бар. Бөгүн, даарта ону кылыр херек, оон башка акшалар кирбес».
ТР-ниң Чазааның даргазының оралакчызы Александр Брокерт сентябрь 7-де дарый кылыр ийи даалганы берген: бирээде – нормативтиг эрге-хоойлу актызын кылыр, ийиде — школаларның сайтыларынга менюну салыр.
Республиканың 173 школаларының 164-үнде эге өөредилге класстары барын сагындыраал. 2020 чылдың сентябрь 1-ниң медээзи-биле алырга, эге класстарда 31188 оолдар, уруглар өөренип эгелээн.
Россия Федерациязының Чазааның 2020 чылдың август 12-де № 2072-р айтыышкынын күүседири-биле, изиг чемненилгени хандырарынга Тыва Республиканың бюджединге 153720,1 муң рубь түңнүг субсидияны тускайлаан. 164 школаларда 30797 эге класс өөреникчилерниң бирээзинге-ле чаңгыс катап чемнениринге 60,12 рубль көрдүнген. Республика бюджединден 1552,7 муң рубльди (1 %) кады акшаландырар.
Амгы үеде өөредилге организациялары аъш-чем продуктуларын эккээр база чемненилгени организастаар ачы-дузаны алырынга керээлерни чарып турар. Столоваяның дериг-херексел хандырылгазын школаларның тургузукчулары харыылаар.
Дараазында муниципалдыг тургузугларның школалары эге класстарда изиг чемненилгени эгелээн:
— Каа-Хем кожуун, Сарыг-Септиң №2 школазындан аңгыда;
— Мөңгүн-Тайга кожуун;
— Бии-Хем кожуун;
— Сүт-Хөл кожуун;
— Тожу кожуун, кроме Тоора-Хем школазындан аңгыда;
— Чаа-Хөл кожуун, Шаңчы школазындан аңгыда;
— Ак-Довурак хоорай.

Похожие записи

Похожих записей нет

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Заполните поле
Заполните поле
Пожалуйста, введите корректный адрес email.
Вы должны согласиться с условиями для продолжения

Подписка на журнал Башкы

Популярные записи

Последние новости

Комментируемые

Меню