Новости

Школачыларның бедик дүжүдү

1,039
folder_openНовости
commentКомментариев нет

 Улуг-Хем кожууннуң өөреникчилери чайгы дыштанылга үезинде школалар чанында шөлдерге картофель болгаш янзы-бүрү ногаа аймаан тарып өстүрүп турарлар. Күске чылы дүжүткүр деп чөөн чүк чоннарының чыл санаашкыннарының календарларында бижээн. 2020 чылда дүжүт ылап-ла бедик болган, а ол хамыктың мурнунда уруглар, оолдарның кызымак ажылының түңнели.

Торгалыг ортумак ниити өөредилге школазының өөреникчилери чайгы дыштанылганы хөглүг, школазынга болгаш боттарынга ажыктыг кылдыр эрттиргеннер.

Чазын, эрткен өөредилге чылы адакталып турда, биология башкыларының удуртулгазы-биле школаның девискээринге янзы-бүрү өңнерлиг чараш чечектерни уруглар, оолдар олурткан. Школа чанында участокка ногаа аймаан тараан. Чайгы дыштанылга үезинде школа девискээринде лагерьге дыштанып турган уруглар күш-ажыл шагының үезинде чечектерни болгаш ногаа аймаан суггарып, бок үнүштерден аштап чайлааннар.

Торгалыг дээрге ногаа болгаш картофель чайгаар үнер өл-шыктыг чер-ле болгай. Школаның ногаа шөлүнге улуг класстарның өөреникчилери, башкылар болгаш ажылчыннар картофельди болгаш капустаны чылдың-на тарып өстүрүп келген. Ооң дүжүдүн күзүн ажаап ап, школаның столоваязынга ногаадан амданныг аъш-чем кылырынга ажыглап турар. Эрткен чазын 10 шоодай картофель үрезинин олурткан, капустаны база тараан. Чайгы дыштанылга хүннеринде үстүкү класстарның өөреникчилери школаның ажыл-агый эргелекчизи М.Д.Давааның удуртулгазы-биле картофельди болгаш капустаны ээлчежип суггарып, бок үнүштерни аштап, довураан бедидип турганнар. Оларның кызымак ажыл-ижиниң түңнели — картофелдиң болгаш капустаның чаагай дүжүдү.

Арыг-Үзүү школазының өөреникчилери дыка хөй дүжүттү өстүрүп ажаагаш, школаның столоваязынга аъш-чемге ажыглаары-биле курлавырлап алганнар. Ону санаарга мындыг: дузаан огурецтер болгаш помидорлар 53 банка, 32 шоодай картофель, 6 шоодай морковь, 4 шоодай свекла дээш оон-даа өске ногаа аймаа.

Медээлер «ТуваМедиаГрупп» ИА

Похожие записи

Похожих записей нет

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Заполните поле
Заполните поле
Пожалуйста, введите корректный адрес email.
Вы должны согласиться с условиями для продолжения

Подписка на журнал Башкы

Популярные записи

Последние новости

Комментируемые

Меню