Новости

Шылгалдалар чоокшулаан

765
folder_openНовости
commentКомментариев нет

Май айның төнмес батпас байырлалдары чоокшулап олурда-ла чамдык улус бажың ажылы кылып алыр мен, экизин дээр, а бир чамдык улус тыва хүреш, аът чарыжы дээн ышкаш солун оюн-тоглаалар көөр дээш амыраар, а бир чамдык улус күрүне шылгалдалары дужаар үе келди-ле, коргунчуун дээш дүвүреп эгелээр. Май ай үнер четкен. Школачылар шенелде шылгалдаларны дужаап каапкан, ам удавас күрүне шылгалдалары чоокшулаан.

ТР-ниң Өөредилге болгаш эртем яамызының медээзи-биле алырга, доозукчуларның билии болгаш белеткели шыырак болзун, күрүне шылгалдаларын чедиишкинниг дужаап алзын дээш, бүдүн чыл дургузунда янзы-бүрү хемчеглерни чоруткан. Чижээлээрге, «Кышкы школа», «Часкы школа» деп өөредиглиг школаларны ажылдаткан. «Олимпиум-курстар» деп портал таварыштыр 232 орус дыл болгаш математика башкылары билиин бедиткен. Интернет таварыштыр 131 кижи, Москвага барып 8 кижи «Билигниң шынарын бедидерде, удуртукчунуң кылыр ажылдары» деп программаны эрткен дээш бүдүн өөредилге чылында хөй-ле ажылдар кылдынган.

«Өөредилгеге онзагай чедиишкиннери дээш» деп медаль болгаш 2020-2021 чылдың онзагай аттестадын алыр уругларның даңзызы белен. Оларның хууда чедиишкиннери, класс дептеринде демдектери, 2020 чылдың декабрьда болгаш 2021 чылдың февральда эрттирген шенелде шылгалдаларның түңнелдери дээш шупту тала­зындан хыналданы чоруткан.

Амгы үеде 9-ку класстың доозукчуларындан ниитизи-биле 95 өөреникчи онзагай аттестаттың кордакчылары. А 11 дугаар класстың доозукчуларындан 73 кижи медаль алырынга белеткенип турар. Өөредилгениң бир дугаар чартык чылының шенелде шылгалдаларында кордакчылар шупту эртемнерге «5» демдекти алгаш, билиин бадыткааннар.

Бо чылын 11 класс доозуп турар уругларның шылгалдаларында бичии өскерлиишкиннер бар. Ол дээрге “ГВЭ” (государственный выпускной экзамен) күрүне шылгалдазын чиигелделиг программа-биле дужаары. Бо программа-биле дээди өөредилге черинче дужаап, өөренир дивейн турар уруглар болза, орус дыл болгаш математикага шылгалда дужаар. Бо программа-биле шылгалда дужаагаш, дээди өөредилге черинче дужаап, өөренир күзелдиг уруглар болза, чаңгыс аай күрүне шылгалдазынга (ЕГЭ) чүгле орус дылга эки демдектиг болурга чедер. Бир болза “ОВЗ” (ограниченные возможности здоровья) деп программа-биле, кадыының байдалы кызыгаарлыг уруглар ЕГЭ, ГВЭ деп ийи хевирниң ка­йызын-даа бодунуң күзели-биле шилип алгаш, орус дылда бижимел шылгалданы эртер.

9-ку класстың доозукчуларының шылгалдаларында өскерлиишкиннер база бар. ЕГЭ, ГВЭ хевирге шылгалдалар орус дыл болгаш математика эртемнеринге болур. Кадыының байдалы кызыгаарлыг уруглар болгаш ооң мурнунда школа доос­кан улуг-даа улус бодунуң күзели-биле орус дыл болгаш математиканың кайы бирээзин шилээш, шылгалданы эртип ап болур.

9-ку классчыларның шылгалдалары: май 9-та физика, төөгү, май 18-те биология, орус литература, информатика, май 20-де обществознание, химия, май 21-де география, даштыкы дылдар.
11 дугаар класстың шылгалдалары 2021 чылдың май 25-тен июль 2-ге чедер.

А шылгалда эртпейн барган улус катап июль 12-17 хонуктарында база сентябрь 3-тен 17-ге чедир үелерде катап дужаап ап болур.
9-ку класстың доозукчуларының шылгалдалары май 24-тен июль 2-ге чедир. А катап дужаар улус болза, сентябрь 3-17 хонуктарында дужаар аргалыг.

11 дугаар класстың чаңгыс аай күрүне шылгалдаларын дужаарынга ниитизи-биле 3237 кижи бүрүткеттинген. Оларның 2340-ни 11 класс доозукчулары, 55 кижи ортумак өөредилге черлериниң сургуулдары, 618-зи ооң мурнунда чылдарның доозукчулары. А 9-ку классчылардан 5326 өөреникчи шылгалда дужаарынче бүрүткеткен.

Шылгалда дужаар пунктуларда ауди­торияларны компьютер, принтер, интернет четкизи дээн ышкаш амгы үениң чугула херек дериг-херекселдери-биле доозазын дериир. База ол ышкаш пунк­тулар бүрүзүнге видео-хайгааралдарны салган турар ужурлуг.

11 класс доозукчулары апрель 27-де федералдыг шенелде шылгалданы эрткен. Май 13-те обществознание болгаш даштыкы дылдар эртемнеринге шенелде шылгалдалар 11-ги классчыларны манап турар.
Күрүне шылгалдаларының үезинде пунктуларга ниитизи-биле 82 эмчи, фельдшерлер, дүрген дуза чедирер бригадалар ажылдаарынга белен. База ол ышкаш шылгалдалар үезинде хамчык аарыгдан камгаланырының хемчег­лерин чогуур деңнелге тургузуп, бүгү күштү доозукчулар болгаш башкыларже угландырары көрдүнген. Суурларда доо­зукчу ажы-төлдү кожуун төптеринде шылгалда дужаар пунктуларже кандыг техника-биле эккээрин баш удур боданып, машина-балгаттың документилерин четчелеп, белеткел ажылдары шыңгыы чоруп турар.

Шылгалда дужаар доозукчуларга чедиишкиннерни күзеп каалыңар.

Похожие записи

Похожих записей нет

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Заполните поле
Заполните поле
Пожалуйста, введите корректный адрес email.
Вы должны согласиться с условиями для продолжения

Подписка на журнал Башкы

Популярные записи

Последние новости

Комментируемые

Меню