Новости

Тывада чаа өөредилге чылының дугайында

1,379
folder_openНовости
commentКомментариев нет

Хереглекчилерниң эргелерин болгаш кижиниң чаагай чоруун камгалаар талазы-биле федералдыг албанның, РФ-тиң күрүнениң кол санитар эмчизи Анна Попованың 2020 чылдың май 8-те негелделерин база Тыва Республиканың Баштыңының 2020 чылдың апрель 6-да Чарлыын удуртулга болдургаш, ТР-ниң Өөредилге яамызы кезээде белен чоруктуң үезинде өөредилге организацияларынга Билиглер хүнүн 2020 чылдың август 31-де 2-9 класстарның ужуражылгазы-биле эрттирип, Тиилелгениң 75 чылынга тураскааткан темалыг кичээлдерни чорударын сүмелээн.

Сентябрь 1-де байырлыг чыскаалдар 1, 10-11 классчыларга ада-иелери чокка эртер ийикпе, азы 1 классче кирип турар чаштың чүгле чаңгыс ада-иезиниң киржилгези-биле болурун сүмелээн. Чыскаалга 200-тен хөй кижи турбас ужурлуг.

Ол ышкаш класстар болгаш школалар аразынга массалыг хемчеглер эрттирери хоруглуг. Чыскаалга киржип келген ада-иелерге, өөреникчилерге, кижилерге тайылбыр ажылын чорудар.

Сентябрь 1-ниң байырлыг хемчеглерин класстар аайы-биле арыг агаарга организастап болур.
«Өөредилге организацияларының удуртукчулары өөредилге чорудуун эгелээр хүннүң дугайында бир хонук четпээнде Росхереглелхайгааралга дыңнадыр. Өөредилге организацияларында, школаларда амгы үеде улуг арыглаашкынны кылган, профилактиканың чогуур чүүлдери – лампалар, санитайзерлер-биле чепсегленген. Мага-боттуң изиин хынавышаан, “эртенги шүүрээшкинни” албан чорудары көрдүнген. Дезинфекция чурумун күштелдирер, хууда арыг-силигни сагыырынга байдалдарны: чунар-саваң, чаңгыс катап ажыглаар азы чырык-биле ажылдаар чоттунар аржыылдарны азар.
Чаа коронавирус халдавырын болдурбас болгаш аарыгга удур профилактика үезинде, санитар-эпидемиологтуг негелделерни сагаан чурум-биле өөредилге чорудуун организастаар» – деп, ТР-ниң Өөредилге яамызы тайылбырны берген.

Тускай дериг-херекселдерлиг кабинеттерден аңгыда, класстарга аңгы өрээлди быжыглаан. Спорт залдарга база библиотекага кичээлдерге чүгле чаңгыс класс кичээлдээр. Өөренип турарларның аразынга харылзааны кызааладыры-биле кичээлдерниң расписаниезин, столоваяга чемненир үелерни таарыштырар. Чемненир черлерниң ажылдакчылары хууда камгалал чүүлдерин ажыглаары албан.

Бир өөреникчиге-ле 2,5 дөрбелчин метрден эвээш чер турар кылдыр кичээлдээр уругларның санын тодарадыр. Бөлүктеп азы чаңгыстап өөренир кичээлдерге 1 өөреникчиге 3,5 кв. м. онаажыр.
Оон аңгыда, чамдык эртемнерни база кичээлден дашкаар курстарны өөредиринге четкилер таварыштыр, факультативтиг болгаш элективтиг өөредилгеге ырактан өөредир технологияларны ажыглаар. Эпидемиологтуг байдал нарыыдаар болза, ырактан өөредир хевирни ажыглаар чадавас.

Похожие записи

Похожих записей нет

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Заполните поле
Заполните поле
Пожалуйста, введите корректный адрес email.
Вы должны согласиться с условиями для продолжения

Подписка на журнал Башкы

Популярные записи

Последние новости

Комментируемые

Меню