Новости

Тывада “Көдээ суурнуң башкызы” программаның киржикчилери илереттинген

1,379
folder_openНовости
commentКомментариев нет

Россияның Президентизи В.В. Путинниң Айыткалын күүседип, көдээ черлерде школаларны кадрлар-биле хандырып, башкылаашкынның шынарын бедидер сорулга-биле, Тыва Республикада 2020 чылдың январь 10-дан “Көдээ суурнуң башкызы” программа ажылын эгелээн.
Квалификация негелделеринге болгаш мергежил стандарттарынга дүгжүп турар, ортумак профессионал азы дээди эртемниг башкылар программага киржип болур.
18 шактан эвес өөредилге кичээлдерлиг хостуг олуттарлыг школалар реестрже кирген.
Көдээ чурттакчылыг черлерге, азы хоорай деңнелдиг суурларга ийикпе, 50 муң хире чурттакчылыг хоорайларга ажылдаар дээш келген башкыларга хары угда бээр компенсация төлевирин алыр эрге дээш башкылар аразынга конкурстуг шилилде 2020 чылдың май 15-ке чедир болуп эрткен.
Комиссия, муниципалдыг тургузугнуң демографтыг болгаш социал-экономиктиг байдалын, ниити өөредилге чериниң ыракта турарын база кадрларга хереглелин кичээнгейге албышаан, өөредилгениң шынарын бедидер дээш кудуку түңнелдерлиг республиканың ниити билиг организацияларын кадрлар-биле хандырар дээш, школалар даңзызын тургузуп, башкыларга үндүрүг онаалдазы чокка 1 млн рубль хемчээлдиг компенсация төлевирин алырынга кордакчыларның конкурс шилилдезинче 23 хостуг олутту чаңгыс үн-биле бадылаан.
Конкурс комиссиязының саннарны айтып үндүрген рейтинг түңнели-биле, Тыва Республиканың Өөредилге болгаш эртем яамызының 2020 чылдың май 15-те дужаалы езугаар, конкурс шилилдезинде тиилээн кижилерниң даңзызын бадыткаан.
2020 чылдың август 19-та, Тыва Республиканың Өөредилге болгаш эртем яамызынга сайыттың, школа директорунуң база Көдээ башкының аразында үш талалыг дугуржулгалар чардынган.
Тыва Республикада “Көдээ суурнуң башкызы” программаның 2020 чылда тиилээн 23 башкыларның даңзызы:
1. Бай-Тайга кожууннуң Кара-Хөл ортумак школазынче Салчак Светлана Тожуевна – математика башкызы.
2. Бай-Тайга кожууннуң Кызыл-Даг ортумак школазынче Ооржак Уран Шаравииевна – математика башкызы.
3. Барыын-Хемчик кожууннуң Аяңгаты ортумак школазынче Иргит Чойгана Михайловна – орус дыл болгаш литература башкызы.
4. Чөөн-Хемчик кожууннуң Элдиг-Хем ортумак школазынче Жамсуева Чодураа Ундуновна – орус дыл болгаш литература башкызы.
5. Чөөн-Хемчик кожууннуң Чыраа-Бажы ортумак школазынче Тойбухаа Алефтина Хомушкуевна – эге класстар башкызы.
6. Каа-Хем кожууннуң Көк-Хаак ортумак школазынче Донгак Олесья Николаевна – англи дыл башкызы.
7. Каа-Хем кожууннуң Бүрен-Бай-Хаак ортумак школазынче Ооржак Алефтина Александровна – химия болгаш биология башкызы.
8. Мөңгүн-Тайга кожууннуң Кызыл-Хая суурнуң Мөген-Бүрен ортумак школазынче Ооржак Уран Когеловна – математика башкызы.
9. Мөңгүн-Тайга кожууннуң Мугур-Аксының № 2 ортумак школазынче Чыдат Чодураа Ким-ооловна.
10. Өвүр кожууннуң Саглы ортумак школазынче Кылын-оол Чойганмаа Гриновна – эге класстар башкызы.
11. Өвүр кожууннуң Чаа-Суур ортумак школазынче Донгак Аймила Юрьевна.
12. Сүт-Хөл кожууннуң Бора-Тайга ортумак школазынче Чаш-оол Айнара Михайловна – англи дыл башкызы.
13. Тере-Хөл кожууннуң Кунгуртуг ортумак школазынче Оксюлюк Айна Оргелээровна – ниитилел билиглериниң башкызы
14. Тере-Хөл кожууннуң Кунгуртуг ортумак школазынче Донгак Аря Геннадьевна – эге класстар башкызы.
15. Тес-Хем кожууннуң О-Шынаа ортумак школазынче Оолак Сентябрина Михайловна – орус дыл башкызы.
16. Тес-Хем кожууннуң Кызыл-Чыраа ортумак школазынче Очур Сылдыс Мерген-кызы – англи дыл башкызы.
17. Тожу кожууннуң Ий ортумак школазынче СОШ Куулар Сай-Суу Кара-ооловна – орус дыл болгаш литература башкызы.
18. Тожу кожууннуң Хамсыра эге школазынче НОШ Салчак Лунда Геннадьевна – эге класстар башкызы.
19. Улуг-Хем кожууннуң Эйлиг-Хем ортумак школазынче Монгуш Долана Васильевна – орус дыл болгаш литература башкызы.
20. Улуг-Хем кожууннуң Шанчы ортумак школазынче Куулар Азиана Шолбановна – англи дыл башкызы.
21. Чеди-Хөл кожууннуң Чал-Кежиг ортумак школазынче Хомушку Айдын Алдын-оолович – физика болгаш информатика башкызы.
22. Эрзин кожууннуң Нарын ортумак школазынче Седипкова Оксана Баировна – эге класстар башкызы.
23. Республиканың Аграрлыг школа-интернадынче Дагбалдай Чойгана Рудольфовна – физика башкызы.

Похожие записи

Похожих записей нет

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Заполните поле
Заполните поле
Пожалуйста, введите корректный адрес email.
Вы должны согласиться с условиями для продолжения

Подписка на журнал Башкы

Популярные записи

Последние новости

Комментируемые

Меню