Новости

Ыттар кинологтарга улуг дузазын көргүзүп турар

229
folder_openНовости
commentКомментариев нет

Россияның Кеземче күүселдезиниң федералдыг албанының Тывада эргелелиниң кинология албан чериниң ажылдакчылары ыттарының арга-мергежилин школачыларга көргүскенин парлалга албаны дыңнадып турар.

Россияның Кеземче күүселдезиниң федералдыг албанының Тывада эргелелиниң 2 дугаар эдип-чазаар эмнелге албан чериниң, истелге изоляторунуң кинологтары Каа-Хем суурнуң 1 база 2 дугаар школаларының өөреникчилеринге “дөрт даванныг коллегаларын” таныштырган.

Кинология албан чериниң начальниги Степан Ненадовский бодунуң албан-херээн кылырындан аңгыда уруглар кижизидилгезинче сагыш салып, улуг ажылды чаңгыс эвес чыл чорудуп турар. Кинологтар школачыларга ук албан чериниң ажылын, ыттарны канчаар өөредип турарын, ук мергежилге каяа өөренип ап болурун таныштырган.

Булат Ондар биле Эрес Иргит боттарының ыттары Марья биле Лексустуң арга-мергежилин көргүскен. Ыттар ээзиниң “олурар”, “чыдар”, “турар”, “үн” дээн командаларын чазыг чок күүсеткен.

Боо-чепсектиг камгалал хеп кедип алган “кем-херек үүргедикчизин” Наварра каш шурааш, тудуп алырга уруглар өөрүшкүзүн чажырбайн, диңмиттиг адыш часкаашкыннары-биле хүлээп алган.

Айдамир Шывык биле Чингис Кан-оол дөрт даванныг өңнүктери Нагайна база Ульманың боо чепсектиг кем-херек үүргедикчилериниң халдаашкынын ойтур шаварының, улаштыр тудуп хоругдаарының арга-мергежилин көргүскен.

– Кинология албан черинче ыттар шыңгыы шилилгени эртер. Эдип-чазаар колонияның девискээринде кинология албанының ыттары корум-чурумну тудуп, шииттирген дургуннарны доктаадып, хоойлуга чөрүштүр наркотиктиг бүдүмелдерни кажар арга-биле киирер таварылгаларны болдурбас талазы-биле кинологтарга улуг дузазын көргүзүп турар. Ыт бүрүзүнүң аажы-чаңы аңгы-аңгы болур. Оларның-биле билчилгени ээлери чоорту кады ажылдап тургаш тып алыр – деп, Степан Ненадовский чугаалап турар.

Кинолог мергежилдиг ишчилер кады ажылдап турар өңнүктеринге кончуг ынак. Чүгле дириг амытаннарга ынак, оларны кээргээр, сагыш човангыр кижилер ыттарны ис истээр, частыр, наркотиктиг бүдүмелдер тывар, ис чок читкен кижилерни дилээр кылдыр өөредип шыдаар.

#РоссияныңКеземчекүүселдезиниңфедералдыгалбаны #Кинологияалбанчери #ТМГМедээлер #Тыва #Тывамедээ #Тывадыл #Тывамедиагрупп #Тува #Tuva #TMG #TMGNEWS #Tuvanews

Похожие записи

Похожих записей нет

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Заполните поле
Заполните поле
Пожалуйста, введите корректный адрес email.
Вы должны согласиться с условиями для продолжения

Подписка на журнал Башкы

Популярные записи

Последние новости

Комментируемые

Меню