Трагическая судьба ученого ламы Лопсана-Чиңмита

Байыр-оол Монгуш Сендажиевич, кандидат философских наук   О проникновении и функционировании буддизма в Туве (Урянхае) написано…

Склонение тувинских имен и фамилий в русской речи

 Иргит Ольга Ойдуповна, кандидат педагогических наук   В русском языке существуют определенные правила склонения иноязычных имен…

«Люди и время в книге К.С.Шойгу «Перо черного грифа»

Кужугет Серээвич Шойгу, урожденный Кужугет Шойгу Серээ-оглу, родился в 1921 году в одном из самых труднодоступных…

Женщины ТНР в годы Великой Отечественной войны

Зоя Юрьевна Доржу, доктор исторических наук. профессор ТувГУ Статья посвящена событиям, происходящим в годы Великой Отечественной…

ИСТОРИЧЕСКОМУ ОБРАЗОВАНИЮ В ТУВЕ 25 ЛЕТ

Доржу Зоя Юрьевна, доктор исторических наук, профессор ТувГУ Исторические факультеты есть более чем в 70 вузах…

КУТВ азы ЧӨӨН ЧҮКТҮҢ АЖЫЛЧЫ ЧОННАРЫНЫҢ КОММУНИСТИГ УНИВЕРСИТЕДИ БОЛГАШ БАШТАЙГЫ ТЫВА АЖЫЛДАКЧЫЛАР

Сайлыкмаа Салчаковна КОМБУ, филология эртемнериниң кандидады.  Тываның Чазаа баштайгы сургуулдарны Тывадан дашкаар өске хоорайларже 1925 чылда өөредип чоруткан. Ийи бөлүк сургуулдарны өөредири-биле Москва хоорайже, Чөөн-чүктүң ажылчы чоннарының университединче болгаш Моол Арат Республиканың төвү Улан-Батор хоорайның партия школазынче аъткарган. Ол бүгүнү төөгүде мынчаар бадыткап бижээн: «1925 чылда Тывадан эң-не баштай КУТВ-че болгаш ССРЭ-ниң өөредилге черлеринче 10, 1927 чылда 50, 1928 чылда 60 болгаш 1929 чылда 156 аныяк тываларны чоруткан. 1925-29 чылдарда 35 тывалар Улаан-Бааторга Моол араттың революстуг намының Төп Комитединиң чанында партия школазын дооскан». [2] Ол-ла тодарадыышкыннар өске-даа эртемденнерниң ажылдарында база чырыттынган. «1925 чылдың июльда ВКП (б) РСТК Москваже Чөөн чүктүң ажылчы чоннарының В.И. Сталин аттыг коммунистиг университединче он кижини аъткарган» деп эртемден М.С. Байыр-оол айтып турар. [1] Ынчангаш чон ортузунда «он сургуул» деп адаары билиишкинниң алыс-ла дөзү, чылдагааны шак ында болуп турар.    Москва. Чөөн чүктүң ажылчы чоннарының коммунистиг университеди. Бо өөредилге черинче бот-догунаан Тыва Арат Республикадан баштайгы сургуулдар 1925 чылда кирген. Шак ынчаар Москваның Чөөн чүктүң ажылчы чоннарының коммунистиг университеди бодунуң эжиктерин тыва сургуулдарга баштай ажыдып берген өөредилге черлериниң бирээзи болур.   Москваның Чөөн чүктүң ажылчы чоннарының коммунистиг университеди РКП(б) ТК-ның 1921 чылдың февраль 10 хүнүнде үндүрген доктаалы-биле…

СЕТКИЛИНИҢ КЕЖИИН САЛГАЛДАРГА АРТЫРЫП КААН (Б.Б. Чүдүктүң төрүттүнгенинден бээр 95 чыл оюнга)

  Василий Савырович САЛЧАК, чогаал шинчилекчизи.  Борис Баадаңович Чүдүк 1925 чылдың январь 7-де Тыва Арат Республиканың Барыын-Хемчик кожуунунуң (амгы үеде Бай-Тайга кожууннуң Бай-Тал сумузунуң девискээринде) Калбак-Даш деп черге мал-чер ажыл-агыйлыг өг-бүлеге төрүттүнген. Бай-Талдың эге чада, Кызыл-Мажалыктың чеди чыл, Кызылдың №2 ортумак школазын, Кызылдың башкы институдун дооскан.  Мугур-Аксынга, Тээлиге башкылап, школа директорлап, районнуң улус өөредилге килдизин эргелекчилеп, совхоз директорлап, Бай-Тайга, Чөөн-Хемчикке кожуун даргалап, Тыва АССР-ниң Министрлер ЧөвУлелинге ажылдап, Бүгү-россияның төөгү болгаш культура тураскаалдарын камгалаар ниитилелдиң Тыва салбырының харыысалгалыг секретары болуп, 1990-1997 чылдарда ТДЛТЭШИ-ниң (амгы ТГТШИ-ниң) дыл болгаш словарьлар секторунга ажылдап чораан.  …

БИО-КАЛЬЦИЙ.

Урана Николаевна КАВАЙ-ООЛ, биология эртемнериниң доктору, Россияның хүрээлең билиинге Академияның профессору.          Окинавчылар (Япония) – ортулукта…

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ «Тувинский язык и письменность в общественном мнении кызылчан»

  Валерия Кан, кандидат социологических наук, ведущий научный сотрудник ТИГПИ Вниманию читателей журнала «Башкы» представлены результаты…
Меню